ANBI informatie (2023)

Algemene gegevens
Statutaire naam: Vereniging Eerste Hulp en Reanimatie Instructeurs Kennemerland (VERIKen), gevestigd in de gemeente Velsen
KvK 51427990
RSIN 8500.09.510
Emailadres: secretaris@veriken.nl

Doelstelling volgens de statuten
Artikel 3

 1. Zij stelt zich ten doel: een bijdrage te leveren aan de stimulering en verbetering van het onderwijs in de Eerste Hulpverlening in Nederland en de ondersteuning van degenen die dat onderwijs verzorgen, een en ander in de ruimste zins des woords.
 2. Zij tracht dat doel te bereiken door:
 • het verzorgen van cursussen ten behoeve van opleiding en bijscholing met betrekking tot het Eerste Hulp onderwijs;
 • het waar en wanneer nodig samenwerken met andere organisaties ten aanzien van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging in het Eerste Hulponderwijs;
 • het verzorgen van uitgaven op het gebied van het Eerste Hulp onderwijs;
 • het tot stand brengen van contact en samenwerking tussen de leden, -met name gericht op het uitwisselen van kennis en vaardigheden;
 • het behartigen van de belangen van het onderwijs in de Eerste Hulpverlening in het overleg met andere organisaties op dit terrein.

Beleid
Het actuele beleid richt zich op de volgende punten:

 • Propageren van het volgen van cursussen om de aantekening instructeur Eerste Hulp volgens Het Oranje Kruis te behalen en geldig te houden, de aantekening instructeur BLS/AED/PBLS te behalen en geldig te houden, en het organiseren daarvan;
 • Via websites, social media, flyers en dergelijke het werk van VERIKen onder de aandacht brengen;
 • Deelnemen aan overleg met de lokale overheid en andere organisaties op het gebied van lesgeven in de Eerste Hulp over het faciliteren en verbeteren van het EHBO-onderwijs.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: mw. I. Felices Hernandez-Gouweleeuw
Secretaris: dhr. S. Klarenbeek
Penningmeester: dhr. J. Tuininga
Opleidingen: dhr. L. van Puffelen
Opleidingen: mw. N. Oud-Blesgraaf

Beloningsbeleid
VERIKen is een 100% vrijwilligersorganisatie. Er worden geen geldelijke beloningen of anderszins uitgekeerd, behoudens aan daartoe ingehuurde docenten van andere organisaties of instellingen. Wel komen functionarissen van de vereniging, zoals bestuursleden, docenten en dergelijke, in aanmerking voor een vergoeding van in redelijkheid en billijkheid gemaakte onkosten, alsmede vrijwilligersvergoedingen.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Het afgelopen verenigingsjaar heeft VERIKen de volgende activiteiten uitgeoefend:

 • Organiseren van een opleidingscursus instructeur Eerste Hulp volgens Het Oranje Kruis;
 • Organiseren van cursussen op het gebied van het lesgeven in de reanimatie en AED-gebruik volgens de Nederlandse Reanimatieraad NRR;
 • Organiseren van vervolgcursussen instructeur Eerste Hulp volgens Het Oranje Kruis en de NRR;
 • Voorlichting over nut en noodzaak van het lesgeven in de Eerste Hulpverlening.

Balans en staat van baten en lasten

Balans per 30 juni 2023

Activa Passiva
Vlottende activa € 13.836 Eigen vermogen € 1.855
Debiteuren € 1 Crediteuren € –
Vaste activa € 495 Reserveringen € 12.477
Totaal activa € 14.332 Totaal passiva € 14.332

 

Staat van baten en lasten

Baten 2022-2023
Contributies € 3.250
Cursusgelden € 6.886
Rente € 2
Donaties €. 35
Verkoop leermiddelen € –
Totaal baten € 10.173
Lasten 2022-2023
Kosten opleidingscursus € 6.735
Kosten vervolgcursus € 2.125
Kosten overige cursussen €. –
Verenigingskosten € 431
Reserveringen € 800
Batig Saldo € 82
Totaal lasten € 10.173